پست‌های دسته‌بندی گزارش

پنجاه شمع خاموش برای تولد استان و نظام مدون برنامه ریزی آن

پنجاهمین سالروز تولد استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد (به عنوان متولی نظام مدون برنامه ریزی و توسعه)، موضوعی است که در مهرماه امسال در سکوت محض خبری نادیده گرفته شد و نیم قرن سابقه فعالیت آن بدون...