پست‌های دسته‌بندی مطبوعات یزد

معاون استاندار یزد با کدام ترازو، خبرنگاران استان را وزن کرد؟!

پنج نفر خبرنگار مزد بگیر از استانداری یزد چه کسانی هستند؟!

آقای پارساییان مشاوری که به تازگی معاون استاندار یزد شده در نشست صمیمانه رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در محل سالن کوثر استانداری، حرفی بسیار غیرصمیمانه زد و همه خبرنگاران حاضر در نشست را انگشت به دهان کرد!

پنجاه شمع خاموش برای تولد استان و نظام مدون برنامه ریزی آن

پنجاهمین سالروز تولد استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد (به عنوان متولی نظام مدون برنامه ریزی و توسعه)، موضوعی است که در مهرماه امسال در سکوت محض خبری نادیده گرفته شد و نیم قرن سابقه فعالیت آن بدون...