شنا برخلاف جهت روند فقرزدایی

به مناسبت بحث جهانی فقرزدایی؛ این روزها نگاه ها به سمت آمار و ارقام در این زمینه رفته است و جمعبندی ها می گوید: «وضع جهان از لحاظ مبارزه با فقرمطلق مطلوب ولی اوضاع ما دلهره آور است. به تعبیری از آفریقا تا آسیا و آمریکای جنوبی و هند و چین؛ دولتها به سمت فقرزدایی رفته و ما به سمت فقرزایی رفته ایم!

با نگاه به مخرج مشترک برنامه های دولتها در سراسر جهان علیرغم قرارداشتن در بلوکهای سیاسی متفاوت؛ فعالیت ها در زمینه زدودن فقر بر مبنای اقتصاد رقابتی غیردولتی، تعامل با جهان، تجارت خارجی آزاد و جداکردن راه سیاست از اقتصاد در کنار افزایش قدرت و ارزش پول ملی و ذخایر ارزی بوده است.

بر اساس گزارشی که دنیای اقتصاد منتشر کرده، در حالی که جمعیت فقیر مطلق در جهان رو به کاهش است این حرکت در ایران معکوس است. بر اساس گزارش های اقتصادی، ۲درصد چینی ها و ۳۱درصد ایرانی ها زیر خط فقر زندگی می کنند به تعبیری دیگر، طی ۳۵ سال گذشته، چین تقریباً فقر را ریشه کرده است اما یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند!

اقتصادانان علت اوضاع فقر در ایران را چرخیدن در بر روی یک پاشنه در دولتها با نگاه های متفاوت و شنا بر خلاف جریان رود جهانی در همه زمینه ها و فعالیت دستهای پشت پرده رانتخور و کاسبان تحریم و امضاهای طلایی می دانند. در این حال شوربختانه دولتها افتخارات و دستاوردهای دیگری در زمینه های دیگر را در ویترین دید عموم می گذارند. سوال اینکه تا کی این شنا ادامه خواهد داشت؟

دیدگاهتان را بنویسید