به جای انسان ربات سفارش دهید

با شنیدن سخن هر سخنرانی از صنف خالص سازان خصوصا بیانات عالیرتبه ها شان در آخرین مجمع جبهه پایداری، به این نتیجه می رسیم که مفهوم ملت؛ اندیشه؛ اراده و انسان و به قول فلاسفه “بماهو موجود” در چهارچوب تفکر و استراتژی آنها جایی ندارد.

خداوند حکیم که هیچ چیز را عبث نیافریده در خلقت انسان دو نادره ویژگی یا آپشن تعبیه کرده بود که مخلوقات دیگر نداشتند و آن؛ عقل وعشق بوده است که لایق سجده ملایک گردید و انسان الهی بین جبر و اختیار با مثلث اراده، تعقل و عشق قرار گرفت.

حال قوم قاهره، از ملتی می خواهند آنچه آنان می اندیشند و صلاح تشخیص می دهند، همان را بیندیشد و طوطی وار و بی تعقل  و چرا گفتن‌ یا مطالبه گری کردن همان را بازگو کند بدان سبک بپوشد؛ بنوشد؛ بخورد؛ بگوید و زندگی کند حتی رویاپردازی و آرزو هم نکند!

در این جبر مطلق؛ عطایای منحصربفرد خدا یعنی عقل و عشق و اراده به تغییر را نیز به نفع حضرات بایگانی کرده چون مرده ای در دست غسال باشند که حتی جهنمی و بهشتی بودنش را آنها تعیین و مردم فقط به گردن بسپارد.

نمونه آن رد صلاحیتهای اخیر است گرچه احدی از آحاد ملت یا احزاب و اندیشه ورزان و صاحبان قلم جز خودشان معترض نبود زیرا آنها را متعلق به خود نمی دانستند ولی هیاتهای اجرایی به همین مجلس مطیع و مخلص و ساکت هم راضی نبوده و آنکه در جمع اغلب لالان بی اختیار؛ ذره ای زبان اعتراض  بکارگرفت یا افشارگری و اعتراضی داشت، حذف شد.

حالا که مردم در ذهن برخی از آقایان کسانی هستند که مطیع محض بوده و حتی حق اعتراض هم ندارند، توصیه می کنم به جای فرزندآوری، ربات سفارش دهید خیلی راحتتر مملکتداری می توانید بکنید. فقط فکری برای حداقل نیاز او یعنی شارژ باطریهایش بفرمایید و ضمنا عده ای هم نیاز است که مراقب ویروس سفارش دشمن باشند!

دیدگاهتان را بنویسید