اگر «طالبی» جای «فاطمی» بود،رگبار توئیت های فاطمی بر سر طالبی می بارید!

تبلیغ کاندیدایی خاص توسط استاندار یزد:

در چند روز گذشته استاندار یزد با نامه نگاری به شهروندان و ادارات و نیز تماس های تبلیغاتی با شهروندان و همچنین ترساندن مردم در زمینه از دست رفتن مسکن ملی و در نتیجه سوق دادن افکار این دسته از مردم که منتظر سرپناهی برای خود هستند برای رای دادن به کاندیدای خاص؛ تلاش کرده تا یزدی ها به کاندیدای مورد نظرش رای بدهند. اگر دولت مستقر و منتقد برعکس بود و مثلا این رفتارها را طالبی (استاندار دولت قبل) انجام می داد توسط مهران فاطمی به رگبار توئیت انتقاد بسته می شد!

تبلیغ کاندیدایی خاص توسط استاندار یزد:

در چند روز گذشته استاندار یزد با نامه نگاری به شهروندان و ادارات و نیز تماس های تبلیغاتی با شهروندان و همچنین ترساندن مردم در زمینه از دست رفتن مسکن ملی و در نتیجه سوق دادن افکار این دسته از مردم که منتظر سرپناهی برای خود هستند برای رای دادن به کاندیدای خاص؛ تلاش کرده تا یزدی ها به کاندیدای مورد نظرش رای بدهند. اگر دولت مستقر و منتقد برعکس بود و مثلا این رفتارها را طالبی (استاندار دولت قبل) انجام می داد توسط مهران فاطمی به رگبار توئیت انتقاد بسته می شد!

نکته جالب دیگر اینکه در حالیکه در دولت فعلی؛ مدیریت ارشد استان یزد تخصیص بودجه های عمرانی به شهرستانی خاص را به بهانه محرومیت زدایی سرلوحه قرار داده؛ بنا بر خبر منتشره در کانال اداره اتباع استانداری؛ در یزد نیز برای دستاوردسازی؛ سالن اداره اتباع استانداری یزد بدون هرگونه عملیات عمرانی و هزینه جدید در این دولت؛ و تنها با “تغییر نام” افتتاح شد! این نوع دست آوردسازی ها با توجه به قرار داشتن در ایام انتخابات ریاست جمهوری به چه منظوری است؟

دیدگاهتان را بنویسید